Get Adobe Flash player

Драги ученици,

добро дошли у нашу Escape room игру названу "Избави се знањем". За вас су је осмислили наставници наше школе и искрено се надају да ће вам бити занимљива и подстицајна.

Шта је Escape room игра?

Escape room игра уживо је настала из истоимених компјутерских игрица. Наставници наше школе су дошли на идеју да једну такву „собу“ поставе у школској библиотеци. Уместо да седите испред компјутера, у библиотеци ћете морати да пронађете скривене трагове, решите загонетке и логичке задатке, и нађете излаз у задатом времену. Овај вид забаве постао је јако популаран и представља једну од главних атракција у градовима широм света и зато се надамо да ће се и вама допасти.

Escape room игра је за свакога ко жели да доживи јединствен изазов, али пре свега 30 минута времена проведеног у размишљању, истраживању и сарадњи са члановима вашег тима. У тих 30 минута имаћете утисак да сте ушли у неки други свет и постаћете фоксурани искључиво на проналажења излаза из собе.

Нису вам потребне никакве изванредне способности и знања. Escape room игра захтева да тим сарађује. У стварном свету, индивидуалност поткопава способности тимског рада и великих резултата који могу бити постигнути сарадњом. Битно је да сви учествују и међусобно комуницирају током игре. Веома битна ствар је да нисте сами – увек можете тражити помоћ уколико не знате решење или вам нешто није јасно. Наставници су ту да вас воде кроз игру и да вам дају наговештај за следећи корак уколико је то потребно.

Основна правила

Ваш тим се може састојати од 4 до 6 играча и имате 30 минута да решите све задатке и „побегнете“ из „собе“. Игра је базирана на логици, знању, креативности и сналажљивости. Сви задаци се налазе у плавим ковертама које су скривене негде у „соби“.

Предлажемо вам да одете у тоалет пре почетка игре и откажете све телефонске позиве. Елиминисање сметњи из стварног света ће учинити ваше искуство неупоредиво бољим. Ипак, уколико хитно морате да напустите собу пре него што време истекне, немојте бринути, ми ћемо вам отворити врата.

Смернице за први задатак

Први задатак се налази у делу са литературом за најмлађе ученике. Нађите га и започните игру.

Срећно!

 

Dear students!

Welcome to our Escape room game called 'Rescue yourself by knowledge'. The game was designed for  you by teachers from our school and we hope it will be interesting and inspiring!

 What is Escape room game?

Escape room game live has originated from the computer games with  the same name. Teachers  from our school came to the idea to organize such a room in the school libraary. Instead of sitting in front of computers, you will have to find hidden clues in the library, solve the puzzles, logical tasks and find the hidden clues, thus find the exit in the given time.

This form of entertainment has become extremely popular and is one of the most important attractions in many cities and towns in the world, so we hope you will like it, too!

Escape room game is for everybody who wants to experience a unique challenge, but above all, 30 minutes spent on thinking, research and coooperation with other members of the team! During the 30 minutes you will have the impression that you have entered another world and you will be focused entirely on finding the exit of the room.

You will not need to have any extraordinary skills or knowledge. Escape room game demands cooperation of the team. In the real world, individuality undermines the abilities of team working and the enormous achievements that could be reached by cooperation. It is important that all the members of the team take part in and mutualy communicate during the game. The most important thing is that you are not alone- you can always ask for help if you cannot find the solution, or something is not clear to you. There are teachers to lead you through the game and to give you a hint for the next step if it is necessary.

Basic rules

Your team can consist of 4 to 6 players and you have 30 minutes to solve all the tasks and 'escape' the 'room'. The game is based on logics, knowledge, creativity and resourcefulness. All the tasks are hidden in blue envelopes somewhere in the 'room'.

We suggest that you should go to the toilet before the game starts and cancel all telephone calls. eliminating the distractions from the outside world will make your experience much more impressive.Yet, in case of emergency to leave the room before your time is up, we shall open the door for you.  

Instructions for the first task:

You can find the first task in the part of the library dedicated to the youngest members. Find it and start the game!   

Good luck!